TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN CHO CBGVNV ĐỢT 1 NĂM HỌC 2021-2022

        Theo chỉ đạo của Phòng Giáo dục đào tạo Quế Sơn, CBGV nhà trường sau khi được tiếp thu chương trình tập huấn của Phòng Giáo dục về tập huấn lại cho tất cả CBGVNV trong đơn vị.  

       Bộ phận chuyên môn của nhà trường tiến hành xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn chuyên môn cho CBGVNV vào ngày 06/11/2021

                                                                                 

                       PHÒNG GDĐT QUẾ SƠN                   TRƯỜNG MG QUẾ CHÂU

                    Số: 40 /KH-MGQC                 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

         Quế Châu, ngày 01 tháng 11 năm 2021

 

 

 

 

 

                                                                           

KẾ HOẠCH

Tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên, nhân viên

nhà trường và các nhóm trẻ tư thục trên địa bàn

Năm học 2021-2022

 

Căn cứ Kế hoạch số 28/KH-MGQC ngày 01 tháng10 năm 2021 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 của nhà trường;

 Căn cứ vào nhu cầu và tình hình thực tế của đội ngũ giáo viên, nhân viên tại đơn vị và các nhóm trẻ tư thực trên địa bàn,

 Trường Mẫu giáo Quế Châu xây dựng Kế hoạch tập huấn nâng cao năng

lực chuyên môn cho giáo viên, nhân viên nhà trường và giáo viên các nhóm trẻ tư thục trên địa bàn, năm học 2021-2022 cụ thể như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          - Nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên nhân viên và các nhóm trẻ tư thục những kiến thức, kỹ năng, phương pháp, hình thức về tổ chức các hoạt động NDCSGD trẻ để thực hiện tốt mục tiêu công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

      - Nâng cao chất lượng thực hiện hiệu quả Chương trình GDMN theo Thông tư

số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi.

          - Thực hiện tốt việc tổ chức các hoạt động học thông qua chơi và dạy học có đáp ứng giới trong trường mầm non.

               II. NỘI DUNG TẬP HUẤN

             1. Tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khoẻ trẻ em; chế độ dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm phòng dich Covid-19 tại cơ sở GDMN

           2. Học thông qua chơi và dạy học có đáp ứng giới.

         3. Tổ chức chuẩn bị cho trẻ em mẫu giáo trong các cơ sở GDMN sẵn sàng học đọc, học viết theo hướng liên thông với chương trình lớp 1 Tiểu học.

             4. Quản lý lớp học và tổ chức giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật trong cơ sở GDMN.

5. Sinh hoạt chuyên môn theo hướng đổi mới phù hợp với điều kiện thực tế.

III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TẬP HUẤN

  1. Đối tượng: Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và các

nhóm trẻ tư thục trên địa bàn xã Quế Châu.

  1. Thời gian: Ngày 06 tháng 11 năm 2021, khai mạc lúc 7h30 phút.
  2. Địa điểm: Tại Hội trường Trường Mẫu giáo Quế Châu.
  3. Báo cáo viên: Cán bộ quản lý, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn nhà trường

   đã được tham gia tập huấn tại Phòng GDĐT (do nhà trường phân công)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Đối với nhà trường:

-  Chuẩn bị các điều kiện về hội trường, âm thanh, máy chiếu, Maket trang trí, tài

   liệu, nước uống.

  • Xây dựng Kế hoạch và tổ chức tập huấn theo thời gian, địa điểm nêu trên,

   báo cáo kết quả về Phòng GDĐT theo dõi.

  1. Đối với CBGVNV và các nhóm trẻ tư thục trên địa bàn:
  • Nghiên cứu tài liệu và tham gia tập huấn đúng thành phần, đảm bảo thời

    gian.

        Trên đây là Kế hoạch Tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và các nhóm trẻ tư thục trên địa bàn năm học 2021-2022 của Trường Mẫu giáo Quế Châu, đề nghị các bộ phận có liên quan, giáo viên, nhân viên nhà trường và các nhóm trẻ tư thục trên địa bàn nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:
   - Lãnh đạo nhà trường (để chỉ đạo thực hiện);
   - CBGVNV trong trường (để t/h);
   - Lưu HSCM.

                      HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                       Phùng Thị Hương Lan

 

 

 

 

 

 


Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 10 : 17